×

TIN TỨC SỰ KIỆN

Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ

13:14:51 2017/03/01

Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ hiển thị dưới đây (sau đây gọi là "Điều khoản và Điều kiện") quy định các điều khoản và điều kiện được đồng ý bởi và giữa Công ty Cổ phần 1618PLAY (sau đây gọi tắt là “Công ty”, hoặc “1618PLAY”, hoặc “chúng tôi”) và người sử dụng (sau đây gọi tắt là “người dùng”, hoặc “bạn”) về việc, hoặc có liên quan tới việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử và các dịch vụ có liên quan bởi Công ty (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”).

n1.pngn3.pngn2.png